Home > 簡易會計制度 > 法定公積
標題法定公積(2016-07-06)
姓名鄭 先生/小姐
行業別A大類【農、林、漁、牧業】
區域新竹市
問題若本期損益為虧損, 在資產負債表中需提列10%法定公積嗎 ? 第二年本期損益為盈餘, 累積損益仍為虧損, 在資產負債表中需提列10%法定公積嗎 ?
回覆財會專業顧問楊聰智
回覆內容1、不用,本期稅後虧損,自不用提法定公積。 2、亦不用,本期稅後盈餘彌補累積虧損後,仍為累積虧損,自不用再提法定公積,要有盈餘後,方可提列法定公積。

(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小企業處「中小企業營運與融資協處計畫」(110年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師/財務顧問本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊可安排榮譽會計師提供1對1現場諮詢或直接到場診斷服務,竭誠為您服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #399,或可聯繫經濟部中小企業處馬上辦服務中心免付費專線:0800-056-476。)
回覆時間2016-07-08
回覆財會專業顧問吳文勝
回覆內容公司法232條規定,公司非彌補虧損及依本法規定提出法定盈餘公積後,不得分派股息及紅利。公司法237條規定,公司於完納一切稅捐後,分派盈餘時,應先提出百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積,已達資本總額時,不在此限。因此本期虧損,自無需提法定盈餘公積。若第二年盈餘用以彌補累積虧損後,未分配盈餘仍為負數亦免提列法定公積。但若彌補後,未分配盈餘為正數,若不分配股利,則可不提列法定盈餘公積,但依法要繳未分配盈餘稅10%,因此仍建議要提10%法定盈餘公積。若貴公司帳上所提列之法定盈餘公積,已達資本總額時,日後有獲利年度,且帳上無累積虧損,要分配股利也可以選擇不提列。

(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小企業處「中小企業營運與融資協處計畫」(110年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師/財務顧問本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊可安排榮譽會計師提供1對1現場諮詢或直接到場診斷服務,竭誠為您服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #399,或可聯繫經濟部中小企業處馬上辦服務中心免付費專線:0800-056-476。)
回覆時間2016-07-07
9823526